Koordynator do spraw Dostępności

Koordynator dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku oraz monitorowanie zapewnienia przez jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania Koordynatora dostępności:
1.    Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku;
2.    Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),
3.    Monitorowanie działalności jednostki w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt
Koordynator do spraw dostępności w Spółce:
Telefon kontaktowy: 52 389-70-10
e-mail: zgkwiecbork@op.pl

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062 ).