Regulamin

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY
WIĘCBORK

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców
usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń
wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie
Gminy Więcbork.
§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018r., poz. 1152).
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie, jakie nadają im akty prawne wyższego
rzędu, w tym w szczególności Ustawa.
§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi swoją działalność w oparciu
o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków ma obowiązek:
1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do:
a) realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, zgodnym
w szczególności z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.)
b) dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
2) zapewnić należytą jakość dostarczanej wody odpowiadającą wymaganiom określonym
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 Ustawy,
3) dostarczyć odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie umowy, o treści ustalonej według
zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Ustawą i niniejszym Regulaminem,
4) odbierać od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad
określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Ustawą i niniejszym Regulaminem,
5) wydawać warunki techniczne niezbędne do podłaczenia do sieci oraz uzgadniać przedłożoną przez
inwestora dokumentację techniczną,
6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym
przyłącza i zawarciu umowy,
7) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody,
Dziennik Urzedowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1883
8) prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
9) zapewniać należyte warunki odbioru ścieków oraz zapewnić jakość oczyszczonych
i odprowadzanych ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości i jakości
odprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych oraz przestrzegania warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
10) dokonywać napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących w jego
posiadaniu,
11) na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego przez Okręgowy
Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań i w przypadku stwierdzenia przez ten Urząd jego
wadliwego działania, ponieść koszty ekspertyzy i wymiany,
§ 5. W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma
prawo:
1) wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego odbiorcy usług w celach określonych
w art. 7 ustawy,
2) przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji robót zgodnie z warunkami przyłączania do sieci,
3) przeprowadzania kontroli technicznego stanu przyłącza w czasie jego użytkowania,
4) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów
stwierdzających wykonanie nowego obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego.
Prawa i obowiązki odbiorcy usług
§ 6. Odbiorca usług ma obowiązek:
1) korzystać z instalacji wodociągowej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń
w funkcjonowaniu sieci, a w szczególności eliminować możliwości wystąpienia skażenia wody w sieci,
w tym wskutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej lub powrotu ciepłej wody z instalacji
centralnego ogrzewania, jak również utrzymywać urządzenia będące w jego posiadaniu, w należytym
stanie,
2) korzystać z instalacji kanalizacyjnej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń
w funkcjonowaniu sieci oraz nie wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych odpadów
i substancji wskazanych w art 9 ust. 2 ustawy, a w przypadku dostarczania ścieków przemysłowych spełniać
warunki wskazane w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 Ustawy,
3) umożliwiać realizację uprawnień przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
o których mowa w art. 7 Ustawy,
4) prawidłowo zabezpieczać wodomierz główny (łącznie z pomieszczeniem przewidzianym do lokalizacji
wodomierza głównego), pozostałe wodomierze oraz urządzenie pomiarowe, a także zapewnić łatwy dostęp
do tych przyrządów,
5) zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o planowanych zmianach technicznych
w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci oraz ilość pobieranej wody
i odprowadzanych ścieków, a także przeznaczenie wody,
6) powstrzymywać się od dokonywania jakichkolwiek czynności mogących mieć wpływ na zmianę stanu
technicznego urządzeń i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, bez uzgodnienia tego z przedsiębiorstwem, w tym
nasadzeń drzew i krzewów oraz zabudowy w pasie terenu, w którym zlokalizowana jest sieć wodociągowa
lub kanalizacyjna,
7) zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o posiadanych własnych ujęciach wody w celu
umożliwienia prawidłowego obliczenia należności z tytułu odprowadzania ścieków,
Dziennik Urzedowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1883
8) pokryć koszty ponownego wykonania czynności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
w przypadku braku możliwości wykonania uprawnień wymienionych
w pkt 3 z winy odbiorcy usług, gdy poprzedni termin został uzgodniony z odbiorcą usług,
9) pokryć koszty wykonanej na zlecenie odbiorcy usługi ekspertyzy wodomierza głównego w przypadku, gdy
wykonana ekspertyza potwierdziła jego prawidłowe działanie.
§ 7. Odbiorca usług ma prawo do:
1) odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości,
2) nieprzerwanego odprowadzania ścieków,
3) bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody,
wskazanych w Rozdziale 8,
4) zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu reklamacji, o których mowa w Rozdziale 9.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 8. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a odbiorcą usług, zgodnie
z art. 6 Ustawy.
2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku
o zawarcie umowy. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest
na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje
o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług
dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie
umów.
4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego
lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług
będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r.
o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 683 z późn. zm.)
5. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności określać:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,
3) oświadczenie wnioskodawcy, czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociagowej przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,
4) oświadczenie, czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego,
czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni
ścieków,
5) oświadczenie wnioskodawcy, na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,
6) oświadczenie wnioskodawcy, jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie
zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne),
6. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie
umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z osobą korzystającą
z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 8 Regulaminu, a ponadto:
Dziennik Urzedowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1883
1) imię, nazwisko (lub nazwę) lub REGON, numer NIP (jeśli osoba taka go posiada) oraz adres osoby
korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do
złozenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby,
2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawracia umowy,
3) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń,
o których mowa w art.6 ust. 6 pkt.3 i 4 Ustawy, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat
wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie,
4) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głownym,
wraz z okresleniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w obrębie budynku wielolokalowego.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 9. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi
aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
a także ilość wody dostarczanej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona
zgodnie z art. 27 Ustawy.
2. W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu
o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych do art. 27 ust. 3 Ustawy. W razie
braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa
w § 8 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
3. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę
na swojej stronie internetowej oraz udostępnia ją w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
5. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług sa również osoby korzystajace
z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębna fakturę zarządcy lub
włascicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub
wyłacznie odbiorcom usług bedących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne zawrało odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci
§ 10. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego
wniosek o wydanie warunków przyłączenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
1) oznaczenie wnioskodawcy, wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą,
2) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
3) określenie wielkości przewidywanego poboru wody,
4) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, w przypadku dostawców ścieków
przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do
zastosowania urządzeń podczyszczających,
5) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą odprowadzane ścieki,
w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a także przeznaczenia.
6) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci i przekazuje je
wnioskodawcy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
4. Warunki, o kórych mowa w ust. 3, określają co najmniej:
Dziennik Urzedowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1883
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego,
2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości,
3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się
o przyłącze do sieci w celu realizacji przyłącza,
5) okres ważności wydanych warunków przyłącza, który nie może być krótszy niż 1 rok.
5. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne,
w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą
się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie wydając informację techniczną.

Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 11. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej
przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym oraz
uzyskanie zgody na budowę przyłącza na podstawie ustawy Prawo budowlane.
§ 12. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci,
jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci pisemną odmowę wraz
z uzasadnieniem. W takim przypadku przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wydaje warunków
przyłączenia do sieci.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego
przyłącza
§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac
z wydanymi warunkami przyłączenia oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną.
2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzone przy
udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia odbiorcy, złożonego
w przedsiębiorstwie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
3. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), podmiot
przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem
(zasypaniem).
4. Przed zasypaniem podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny, w zakresie
wskazanym w przepisach wykonawczych do art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.
Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.), w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczy do
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się
aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 14. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne
usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:
1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach w inny zwyczajowo przyjęty sposób,
w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
2) zapewnienia odbiorcom usług, zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw
w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług
Dziennik Urzedowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 1883
o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty
sposób,
3) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody.
§ 15. 1. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług w zwyczajowo przyjęty sposób
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje o zamiarze odcięcia dostawy wody lub
zamknięcia przyłacza kanalizacyjnego, w sposób opisany w ust. 1, odbiorców usług co najmniej 20 dni przed
planowanycm terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, podając
jednocześnie informacje o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.
§ 16. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób
odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci,
w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach,
a także przyjmowania reklamacji, jak również
o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawiania dokumentów
umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.
§ 17. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierające co najmniej:
1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami
ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania
i rozpatrywania reklamacji,
2) dane umożliwiające kontakt,
3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji,
były udostepnione w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie
internetowej.
§ 18. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie
internetowej udostępnione były:
1) dokumenty w aktualnym brzmieniu:
a) taryfa,
b) niniejszy Regulamin,
c) tekst jednolity Ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z aktami
wykonawczymi,
2) informacje dotyczące:
a) szczegółowych warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów
umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów,
b) procedury reklamacyjnej,
c) sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie:
– odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne,
– odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłączenia do sieci
nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
Dziennik Urzedowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 1883
§ 19. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do
przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym
w szczególności wysokości opłat za takie usługi.
2. Reklamacje powinny zawierać:
a) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
b) przedmiot reklamacji,
c) uzasadnienie,
d) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego
o sposobie załatwienia reklamacji i sposobie rozstrzygania zgodnie
z ustawą, spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba
że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 20. 1. Zapewnienie dostaw wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Gminą Więcbork, Przedsiębiorstwem i jednostką Straży Pożarnej.
2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa
jest Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna.
§ 21. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany
jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z opomiarowanych hydrantów
przeciwpożarowych.
2. W przypadku poboru wody na cele ppoż. z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest dla
innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości pobranej wody.
3. Ilość wody pobranej na cele ppoż. wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru jest
ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę Straży Pożarnej.
4. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa
zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia,
nie później jednak niż dzień po zdarzeniu.
§ 22. 1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone
w taryfie, może też zawrzeć Umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na
cele przeciwpożarowe, jak i inne cele wymienione w art 22 Ustawy.
2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okres kwartalny na podstawie
deklaracji Straży Pożarnej.

Rozdział 11.
Przepisy końcowe
§ 23. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Ustawy, wraz z przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.