Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Więcbork oraz zakup stacji zlewnej i beczki asenizacyjnej w systemie hakowym

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Więcborku  realizuje projekt pt. “Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Więcbork oraz zakup stacji zlewnej i beczki asenizacyjnej w systemie hakowym” typ projektu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich i poprawa warunków życia ludności poprzez rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Więcbork oraz zakup stacji zlewnej i beczki asenizacyjnej w systemie hakowym. W wyniku realizacji operacji:

  • powstanie 6 przyłączy wodociągowych,
  • ZGK sp. z o.o. w Więcborku pozyska 9 odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury wodociągowej,
  • ZGK sp. z o.o. w Więcborku pozyska 800 odbiorców operacji korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej,
  • zbudowanych zostanie łącznie 929,5 m sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Śmiłowie, Lubczy, Zakrzewskiej Osadzie i Wituni,
  • doposażona zostanie jedna instalacja do osadów ściekowych.

Wartość całkowita operacji wynosi  923 730,25, wartość dofinansowania wynosi 722667 zł.