Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 18.09.2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, pliki udostępnione na stronie Internetowej bez dostępu cyfrowego zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest, zgkwiecbork@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku, mieści się pod adresem 89-410 Więcbork ulica Pocztowa 2.

 • Budynek administracyjny

Wejście główne do budynku nie umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi nie otwierają się samoistnie. Trwają pracę w celu udostępnienia pomieszczenia w którym będzie znajdował się domofon. Można nim będzie wezwać osobę, która pomoże w załatwieniu spraw np. zaprowadzi w odpowiednie miejsce, wezwie odpowiednią osobę itp. Osoby niepełnosprawne chcąc załatwić sprawę w siedzibie zakładu proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojej wizyty pod nr tel.: (sekretariat) celem zapewnienia odpowiedniej pomocy.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Wejście do budynku nie zawiera podjazdu umożliwiającego wjazd dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie ma systemu wspomagania słuchu – pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. W budynku nie ma windy.
 6. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
 7. Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów. Nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Informacje w zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Kontakt z  Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku jest możliwy poprzez:

 1. wysłanie korespondencji na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 89-410 Więcbork, ulica Pocztowa 2,
 2. wysłanie wiadomości e-mail na adres: zgkwiecbork@op.pl
 3. skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej (sprawnej komunikacyjnie) na numer telefonu:
 4. skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie ZGK Sp. z o.o.
  w godzinach urzędowania tj. 7.00 – 15.00.

Aplikacje mobilne

Brak dostępnych aplikacji mobilnych.