Regulamin

 

R E G U L A M I N

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o. w Więcborku

WIĘCBORK 2005 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku na terenie miasta i gminy Więcbork zwanym dalej Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
1. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa
polegające na ujmowaniu ,uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
2. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa
polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
3. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747, z 2002 r. Nr 113 , poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 96 , poz.959 i Nr 173 , poz. 1808 i Ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 r. O zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 85 , poz.729 )

§ 2
Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Osoba korzystająca z lokalu to: osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu lub osoba korzystająca z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 3
Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Zarządu Gminy w Więcborku z dnia 26 września 2002 r.

§ 4
1.Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Odbiorcą usług.
2. Do zakupu wody lub wprowadzania przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Przedsiębiorstwa i usługobiorcy wynikających z ustaw i innych przepisów wykonawczych oraz określenie wzajemnych relacji pomiędzy Przedsiębiorstwem a właścicielem lub administratorem instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Rozdział II
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 6
Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości , jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie oraz pozwolenie wodnoprawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7
1. Minimalną ilość dostarczanej wody określa umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą. Umowa winna tez określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia.
2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 , z 2003 r. Nr 33 poz. 270 , z 2004 r. Nr 109 poz. 1156).
3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. W sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203 , poz 1718 ).
4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. W sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 129 , poz. 1108 ).

§ 8

Przedsiębiorstwo obowiązane jest do regularnego informowania Burmistrza o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi , nie rzadziej niż co miesiąc.

Rozdział III
Zawieranie umów

§ 9
1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby , której nieruchomość została przyłączona do sieci,
2. umowa może być zawarta z osobą , która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego , do którego ma być dostarczona woda lub , z której mają być odprowadzane ścieki albo z osobą , która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
3. jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi umowa jest zawierana z ich właścicielem lub zarządcą,
4. na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych Przedsiębiorstwo zawiera umowę także z osobą wskazaną we wniosku jeżeli:

a) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze ,zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi , przy wszystkich punktach czerpalnych,
b) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą,
c) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
d) właściciel lub zarządca na podstawie umowy reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
e) właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,
f) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dopływ wody do lokalu,
g) właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń , oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie,
h) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu w budynkach wielolokalowych nie posiadającą tytułu prawnego do zajmowanego lokalu ( najemca ),
i) właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów , legalizacji , konserwacji i wymiany.

§ 10

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego jeżeli:
a) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
b) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
c) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
d) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków , jak również celowo uszkodzony albo pominięty wodomierz lub urządzenie pomiarowe.

3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem
lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 11

Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
2. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
3. praw i obowiązków stron umowy,
4. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
5. ustaleń zawartych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków , takich jak:
a) oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jego siedzibę i
adres,
b) datę podjęcia działalności,
c) przedmiot i obszar działalności
d) wymagania w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
e) warunki ,zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia i przestrzegania regulaminu,
f) warunki wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru,
g) zobowiązanie do prowadzenia przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne racjonalnej gospodarki w zakresie działalności objętej zezwoleniem,
h) warunki cofnięcia zezwolenia,
i) warunki dotyczące okoliczności , w których zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania.
6. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za nie dotrzymanie warunków umowy w tym warunków wypowiedzenia.

§ 12

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz do spraw środowiska , dotyczącego obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych , w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz sposób sprawowania kontroli ilości i jakości ścieków biorąc pod uwagę:
a) bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne,
b) ochronę konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych,
c) podatność mieszaniny ścieków przemysłowych i ścieków bytowych na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania,
d) ochronę przed zanieczyszczeniem wód lub ziemi , do których są doprowadzane ścieki komunalne , a w szczególności spełnienie wymagań jakościowych odnoszących się do tych ścieków,
e) możliwość bezpiecznego dla środowiska wykorzystania osadów z oczyszczalni ścieków obsługującej zbiorczy system kanalizacyjny ścieków komunalnych.
f) różnicowanie w czasie warunków , jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział IV
Obowiązki Przedsiębiorstwa

§ 13

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
2. minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody strony winny określić w umowie,
3. wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
4. woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra zdrowia , nadzór nad jakością wody do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
a) każdy materiał i wyrób używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinien posiadać pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
b) zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wymaga zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
c) badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody , zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

§ 14

Przedsiębiorstwo obowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

§ 15

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorców o jego lokalizacji.

§ 16

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 17

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy
wodomierza głównego z wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów przeciwpożarowych.
2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu
kodeksu cywilnego , czyli miejscem do którego musi być dostarczona woda.
3. Istniejące i wybudowane przed zatwierdzeniem niniejszego regulaminu przyłącza
wodociągowo-kanalizacyjne będą utrzymywane w należytym stanie technicznym przez Przedsiębiorstwo a koszty ich konserwacji oraz napraw awarii przyłączy zostaną uwzględnione w opracowanej przez Przedsiębiorstwo taryfie cen i stawek za dostarczaną wodę i odebrane ścieki.

Rozdział V
Sposoby rozliczeń

§ 18

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 19

1. Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług,
2. ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami,
3. w przypadku braku wodomierzy ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody określonymi w odrębnych przepisach,
4. w zależności od wyposażenia w urządzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego a w przypadku jego braku jako równą ilość wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej w przypadku gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.

§ 20

1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.
2. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
3. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
§ 21

1. w przypadku niesprawności wodomierza głównego , jeżeli umowa nie stanowi inaczej ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio-miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza,
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza,
3. w przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza pokrywa on koszty jego sprawdzenia zgodnie z oficjalnym cennikiem Urzędu Normalizacji Miar i Wag.

§ 22

Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki nie dotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

§ 23

Przy rozliczeniach z odbiorcami Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy. Jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryfy , wchodzą one w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf określonych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

§ 24

Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie , co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.
§ 25

1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy na dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 26

Za wodę:

a. pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b. zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
c. zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
Przedsiębiorstwo obciąża gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.

Rozdział VI
Warunki przyłączenia do sieci

§ 27
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może wystąpić osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
3. Osoba , o której mowa w ust. 2 składa do Przedsiębiorstwa wniosek o określenie warunków przyłączenia.
4. Wzór wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej określa Przedsiębiorstwo.
5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie , która korzysta z nieruchomości o nie uregulowanym stanie prawnym.

§ 28
Do wniosku Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości ,której dotyczy wniosek,
b) aktualną mapę sytuacyjną do celów projektowych (podkład geodezyjny) określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 29

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z
projektem umowy o przyłączenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia
wniosku.
2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.
3. Warunki przyłączenia określają:
a) miejsca i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
c) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
e) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 30

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo , zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.
2. Umowa o przyłączenie określa:
a) strony zawierające umowę,
b) zakres prac projektowych i budowlano- montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych,
c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienie wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
d) terminy zakończenia budowy przyłącza ,przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru końcowego przyłącza,
e) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
f) odpowiedzialność stron za nie dotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,
g) podmiot zarządzający przyłączeniem po wykonaniu.

§ 31

1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.
2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów , o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokółach ,których wzory określa Przedsiębiorstwo.

§ 32

Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§ 33

1. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż , utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.
2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awarii na przyłączu wodociągowo-kanalizacyjnym , jeżeli tego nie uczyni zostanie obciążony kosztami bezpowrotnie zużytej wody oraz uszkodzeniami spowodowanymi przez wypływającą wodę lub ścieki.

Rozdział VII
Obsługa i prawa odbiorcy usług

§ 34
Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcom należyty poziom usług a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do obsługi klienta.

§ 35
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 36
Przedsiębiorstwo winno reagować możliwie niezwłocznie na zgłaszane reklamacje nie dłużej jednak niż w ciągu 3 dni.

§ 37

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§ 38

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział VIII
Prawa Przedsiębiorstwa

§ 39
Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci i zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 40
1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadku i na warunkach określonych w § 10 ust.2 niniejszego regulaminu,
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne , które odcięło dostawę wody jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

§ 41
Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków , jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 42

Osoby reprezentujące Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne , po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia , mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób , które posiadają podpisaną z Przedsiębiorstwem umowę na dostawę wody i odbiór ścieków w celu:
1. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
2. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego , wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,
3. przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo,
4. sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
5. odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dopływ wody do lokalu,
6. usunięcie awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego , jeżeli umowa tak stanowi.

Rozdział IX
Obowiązki odbiorców usług

§ 43
Osoba zamierzająca korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winna wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Przedsiębiorstwa.

§ 44
Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studni wodomierzowej czy też pomieszczenia , w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nie uprawnionych.

§ 45
Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§ 46
Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkowania lokalu.

§ 47
Odbiorca winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej , które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 48
Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy zwłaszcza ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
1. obiektów , w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
2. stacji krwiodawstwa,
3. zakładów leczniczych dla zwierząt , w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
4. laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

§ 49
Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 50
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

§ 51
Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa a w szczególności do :
1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bekteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z centralnego ogrzewania.
2. montażu i utrzymaniu zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami.
3. użytkowaniu instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
4. poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
5. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 52
Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są:
• powiatowa zawodowa straż pożarna,
• miejsko-gminna ochotnicza straż pożarna.

§ 53
Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem a przede wszystkim z hydrantów przeciwpożarowych oraz stacji uzdatniania wody.

§ 54
Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do:
• powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia lub w czasie 24 godzin.

§ 55

1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie , może też zawrzeć umowę z gminą , w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.
2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy miesięczne lub za każde pobranie z sieci.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§ 56
Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Nr  XXXIV/309/05  z dnia  29.11.2005 r.
Rady Miejskiej w Więcborku.

§ 57
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz..U. Nr 72 poz.747 ) oraz ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. „o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 85 , poz. 729 ) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w ustaw.

§ 58
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia do wglądu niniejszego regulaminu odbiorcom usług.

Więcbork dnia 14.11.2005 r.