Uchwała taryfy 30.11.2017

W dniu 30.11.2017 r. Rada Miejska w Więcborku zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała taryfy 30.11.2017

W związku z uchwaleniem nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 27.11.2017 roku która wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia tj. dnia 12.12.2017 roku. stawkami obowiązującymi w okresie przejściowym tj. 180 dni od dnia 12.12.2017 są stawki taryfowe obowiązujące w roku 2017

Taryfy za zbiorowe doprowadzanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Tabela 1. Cena za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Cena netto Cena brutto (z VAT) Jednostka miary
1. Gospodarstwo domowe, rolnicy, przedsiębiorcy, pozostali odbiorcy 3,33 3,60 zł/m3 wody
2. Gospodarstwa domowe, rolnicy, przedsiębiorcy 6,58 7,11 zł/m3 wody
3. Dostawcy ścieków 3,37 3,64 zł/m3 wody

Tabela 2. Opłaty abonamentowe w zakresie dostawy wody

Lp. Odbiorcy usług w zależności od natężenia przepływu Cena netto Cena brutto (z VAT) Jednostka miary
1. Niskie natężenie przepływu 4,17 4,50 zł/punkt pomiarowy/ miesiąc
2. Średnie natężenie przepływu 18,00 19,44 zł/punkt pomiarowy/ miesiąc

Tabela 3. Opłaty abonamentowe w zakresie odprowadzanie ścieków

Lp. Odbiorcy usług w zależności od natężenia przepływu Cena netto Cena brutto (z VAT) Jednostka miary
1. Niskie natężenie przepływu 3,24 3,50 zł/punkt pomiarowy/ miesiąc

Tabela 4. Opłaty abonamentowe za odczyt i rozliczanie wodomierzy wskazujący pobór wody bezpowrotnie zużytej tzn. podliczników

Lp. Odbiorcy usług w zależności od natężenia przepływu Cena netto Cena brutto (z VAT) Jednostka miary
1. Niskie natężenie przepływu 2,32 2,51 zł/punkt pomiarowy/ miesiąc

Tabela 5. Stawka opłaty za przekroczenie określonych w umowie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp. Odbiorcy usług dostawcy ścieków przemysłowych Cena netto Cena brutto (z VAT) Jednostka miary
1. Za każde kolejne 10% powyżej dopuszczalnego wskaźnika zanieczyszczeń, za każdy wskaźnik 0,10 0,11 zł/m3
2. Za przekroczenie o 1 stopień pH dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień pH 4,00 4,32 zł/m3