Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

SEGREGUJAC ODPADY CHRONISZ ŚRODOWISKO

Pojemniki, a  także worki z odpadami zbieranymi selektywnie należy wystawić przed posesje lub bramę wyznaczonego dnia do godz. 7:00 (w okresie letnim do
godz. 6:00), w miejscu dogodnym dla dojazdu samochodu, umożliwiającym ich odbiór przez pracowników. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości pojemnika z deklaracją, wykonawca usługi zgłasza zaistniały fakt do Urzędu Miejskiego. Przyjazd samochodu z pracownikami i brak możliwości wykonania usługi będzie traktowane tak samo, jakby usługę wykonano.

Prosimy o przestrzeganie harmonogramu i wystawianie pojemników zgodnie z terminami oraz ustaleniami zawartymi w harmonogramie.

Gospodarstwo domowe nie posiadające własnych pojemników zwracają się z pisemnym wnioskiem do zakładu obsługującego, o wyposażenie posesji w odpowiedni pojemnik. Na odpady zbierane selektywnie właściciel otrzyma, nieodpłatnie od przedsiębiorcy, worki w odpowiednich kolorach.
Obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia popiołu spoczywa no właścicielu nieruchomości.

Istnieje możliwość zakupu pojemników na popiół w ZGK Więcbork.

PSZOK W DALKOWIE PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW:

  • odpady selektywnie zebrane (papier,szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal)
  • odpady zielone (liście, trawa, gałęzie)
  • odpady komunalne ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, resztki żywności, odpady po owocach i warzywach, itp.)
  • chemikalia
  • zużyte baterie i akumulatory
  • odpady budowlane i rozbiórkowe, do 200 kg rocznie z jednego gospodarstwa domowego (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany)
  • zużyte opony do 8 sztuk rocznie na jedno gospodarstwo domowe (pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony)
  • odpady wielkogabarytowe
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje w/w odpady od mieszkańców gminy Więcbork bezpłatnie w ramach opłaty śmieciowej uiszczanej na rzecz gminy Więcbork.

Przyjmuje w godzinach:

Poniedziałek7.00-15.00
Wtorek7.00-15.00
Środa9.00-17.00
Czwartek7.00-15.00
Piątek7.00-15.00
Sobota(ostatnia każdego miesiąca)8.00-14.00
Niedzielanieczynne

Tel. 601 839 868 lub 601 869 180

SEGREGUJĄC ODPADY CHRONISZ ŚRODOWISKO l POZWALASZ GMINIE OSIĄGNĄĆ POZIOMY RECYKLINGU USTALONE ROZPORZADZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 29 MAJA 2012R.