Ocena jakości wody.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn.zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1152) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W SĘPÓLNIE KRAJ.

 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody:

L.9051.2.1010.1.2018/LEM z dnia 13.11.2018

L.9051.2.1010.2.2018/LEM z dnia 13.11.2018

sporządzonymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, pobranej z wodociągu publicznego w Pęperzynie gm. Więcbork należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

 

  Data poboru Punkt monitoringowy Nr sprawozdania z badań wody Zakres badań Stwierdzone przekroczenia wartości
 

1.

 

07.11.2018

 

Hydrofornia

– po uzdatnieniu

 

 

L.9051.2.1010.1.2018/LEM

 

 

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h

 

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h  >300 jtk/1 ml

 

2.  

07.11.2018

 

Sklep spożywczy w Pęperzynie

 

 

L.9051.2.1010.2.2018/LEM

 

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h

 

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h  >300 jtk/1 ml

 

Opis próbki: woda uzdatniona

 

stwierdza

 warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

z uwagi na

 podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h

(>300 jtk/1 ml – zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej

a 200 jtk/1ml w kranie konsumenta)

 

 Uzasadnienie

 Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z wodociągu publicznego w Pęperzynie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził  warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie parametrów mikrobiologicznych (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h) woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 1 C  rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Estkowska