Cmentarz

Cmentarz w sensie prawno-administracyjnym jest wyraźnie wyodrębnionym, oznaczonym, zdeterminowanym terenem, przeznaczonym do grzebania zmarłych, a występujące na nich mogiły są w zwyczajowo przyjętej formie wizualnej. Na kształt i umiejscowienie cmentarza miała zawsze wpływ tradycja religijna, względy sanitarne, położenie geograficzne, skład lokalnej społeczności. Tradycyjnie obowiązek grzebania zmarłych spoczywa na barkach rodziny zmarłego, a jeśli zmarły rodziny nie ma, to na władzach lokalnych.

Cmentarz Komunalny w Więcborku znajduje się na ul. Wyzwolenia 28 , na działce nr 400, obręb 4 Więcbork, o powierzchni 2,017 ha. Stanowi on mienie gminne, natomiast zarządcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku. Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego, odbywa się zgodnie z regulaminem porządkowym cmentarza.

W 2012 roku podzielono cmentarz na sektory oraz uruchomiono elektroniczny wpis w bazie danych. Obecnie mamy 13 sektorów, a w nich mieści się ok. 4.000 grobów z podziałem na ziemne, murowane, pojedyncze, głębinowe oraz urny. Pierwszy pochówek odbył się w 1957 roku.

W 2014/2015 roku, na podstawie zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego z dnia 19.09.2013 , nastąpiło utwardzenie terenu kostką betonową nowej części cmentarza , utwardzono również główna aleję starej części cmentarza, co podniosło standard terenu , komfort korzystania
z terenu oraz estetykę otoczenia.

W 2015 roku zainstalowano dodatkowo oświetlenie na starej części cmentarza oraz na nowo budowanym.

W 2016 roku , na wniosek Gminy Więcbork z dnia 14 stycznia 2016 r . udzielono pozwolenia na użytkowanie części rozbudowy cmentarza komunalnego ( wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną) zlokalizowanego przy ul. Wyzwolenia 28 w Więcborku, na działkach nr ew. 396 i 397/3, obręb 4 Więcbork, Zakończona część rozbudowy cmentarza komunalnego, obejmuje sektory : III – o powierzchni
2.516 m², oraz sektor V – o powierzchni 1.346 m ² na których zaplanowano miejsca na około 1.000 grobów.

 

 

Regulamin Cmentarza w Więcborku