Taryfa 2016

Taryfa 2016 Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Więcborku informuje , że do dnia 01 stycznia 2016 roku stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz opłaty abonamentowe na podstawie art. 24 ust. 9a, Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.[…]