Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

SEGREGUJAC ODPADY CHRONISZ ŚRODOWISKO

Pojemniki, a  także worki z odpadami zbieranymi selektywnie należy wystawić przed posesje lub bramę wyznaczonego dnia do godz. 7:00 (w okresie letnim do
godz. 6:00), w miejscu dogodnym dla dojazdu samochodu, umożliwiającym ich odbiór przez pracowników. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości pojemnika z deklaracją, wykonawca usługi zgłasza zaistniały fakt do Urzędu Miejskiego. Przyjazd samochodu z pracownikami i brak możliwości wykonania usługi będzie traktowane tak samo, jakby usługę wykonano.

Prosimy o przestrzeganie harmonogramu i wystawianie pojemników zgodnie z terminami oraz ustaleniami zawartymi w harmonogramie.

Gospodarstwo domowe nie posiadające własnych pojemników zwracają się z pisemnym wnioskiem do zakładu obsługującego, o wyposażenie posesji w odpowiedni pojemnik. Na odpady zbierane selektywnie właściciel otrzyma, nieodpłatnie od przedsiębiorcy, worki w odpowiednich kolorach.
Obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia popiołu spoczywa no właścicielu nieruchomości.

Istnieje możliwość zakupu pojemników no popiół w ZGK Więcbork.

PSZOK W DALKOWIE PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW:

  • odpady selektywnie zebrane (papier,szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal),
  • odpady zielone (liście, trawa, gałęzie),
  • odpady komunalne ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, resztki żywności, odpady po owocach i warzywach, itp.),
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany),
  • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje w/w odpady od mieszkańców gminy Więcbork bezpłatnie w ramach opłaty śmieciowej uiszczanej na rzecz gminy Więcbork.

SEGREGUJĄC ODPADY CHRONISZ ŚRODOWISKO l POZWALASZ GMINIE OSIĄGNĄĆ POZIOMY RECYKLINGU USTALONE ROZPORZADZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 29 MAJA 2012R.